Selskapet skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport innen tre måneder etter årsskiftet. Rapporten skal være på selskapets nettsider i minst fem år og eventuelle endringer skal merkes på en tydelig måte.

Beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken konkurranseutsatt virksomhet som drives i tillegg til nettviksomhet.

Andøy Energi Nett AS er lokalisert i Risøyhamn med konsesjon i Andøy kommune og Sortland kommune (Kinn). Foretaket er en del av et vertikalintegrert energikonsern med Andøy Energi Holding AS som morselskap. Konsernet består i tillegg av Andøy Energi AS som er et kommersielt selskap som driver med sfrømsalg, kraftproduksjon og salg av bredbåndstjenester.

Beskrivelse av eierskap til nettselskapet og eventuelle eierandeler nettselskapet har i andre selskap.

Andøy Energi Holding AS er eid av Andøy kommune (100%). Konsernet består av tre selskaper, Andøy Energi Holding AS (mor), Andøy Energi AS (datter) og Andøy Energi Nett AS (datter). Andøy Energi Nett AS har eierandeler i LoVe Driftssentral AS og Nettalliansen AS.

Beskrivelse av type beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at krav til nøytral opptreden overholdes.

Det er etablert avtaler mellom selskapene i konsernet om kjøp av tjenester og leie av lokaler. Andøy Energi Nett AS har egen nettside hvor det ikke er koblinger til kommersielt foretak i konsernet.

Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av nettselskapet og som kan utnyttes i markedet.

Kundeinfonnasjonssystemer (KIS) er splittet mellom Andøy Energi Nett AS (nettkunder) og Andøy Energi AS (strøm- og bredbåndskunder). Dette for å unngå fordeler som andre i markedet ikke kan umytte.

Oversikt over personer med nere roller i det integrerte foretaket, hvorav en av rollene er i nettselskapet. Beskrive mulige interessekonflikter og tiltak for å sikre nøytralitet.
Stilling/Rolle i Andøy EnergiAnnen rolle i konsernetTiltak
Adm.dirAdm.dirOpplæring/bevisstgjøring
ØkonomisjefØkonomisjefOpplæring/bevisstgjøring
KundekonsulentKundekonsulentDelt kundebase/opplæring
IT-ansvarligIT-ansvarligOpplæring/bevisstgjøring
HMS-ansvarligHMS-ansvarligOpplæring/bevisstgjøring

Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet.

Kjell-Are Johansen fungerer som nøyüalitetsansvarlig. Han innehar også verv som styreleder i Andøy Energi Nett AS og Andøy Energi AS. Johansen har ansvar for at nøytraliteten overholdes innen konsernet.

Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram, jf. 8-1a.

Alle ansatte i konsernet er underlagt generell taushetsplikt og skal ikke dele selskapsintern eller sensitiv informasjon utenfor selskapet.

Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, herunder overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester og beredskapstjenester.

Andøy Energi Nett AS har begenset salg av overskuddskapasitet i forbindelse med vedlikehold av kommunens gate-/veilys samt til drift og vedlikehold av nettanlegg tilhørende Forsvaret. Disse oppdragene er regulert i egne avtaler.

Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller Ternvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive utfordringer og tiltak for å sikre nøytralitet.

Andøy Energi Nett AS har ikke felles driftssenfral med integrert produsent eller fjernvarrneforetak. Selskapet kjøper driftssentraltjenester fra LoVe Driftssenfral AS hvor selskapet også har en liten eierandel (ca 11%).

Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra foregående år der nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker.

Det er for 2021 ikke registrert klage- og tilsynssaker hvor nøytralitet har vært tema.

Risøyhamn, 31.03.2022

Kjell-Are Johansen (sign)
Nøyfralitetsansvarlig